Papers Published in International Publication
No. Date Authors Title Journal Page
398 2018 Jinxia Feng, Zhenju Wan, Yuanji Li, Kuanshou Zhang Generation of 8.3 dB continuous variable quantum entanglement at a telecommunication wavelength of 1550 nm Laser Phys. Lett.  15,015209(2018) 
397 2018 Pixian Jin, Huadong Lu, Qiwei Yin, Jing Su, Kunchi Peng Expanding Continuous Tuning Range of a CW Single-Frequency Laser by Combining an Intracavity Etalon With a Nonlinear Loss  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 24(5),1600505(2018)
396 2017 Zhihui Yan, Liang Wu, Xiaojun Jia, Yanhong Liu, Ruijie Deng, Shujing Li1, Hai Wang, Changde Xie, Kunchi Peng Establishing and storing of deterministic quantum entanglement among three distant atomic ensembles Nature Communications. 8,718(2017)
395 2017 Long Tian, Zhongxiao Xu, Lirong Chen,Wei Ge, Haoxiang Yuan, Yafei Wen, ShengzhiWang, Shujing Li, HaiWang Spatial Multiplexing of Atom-Photon Entanglement Sources using Feedforward Control and Switching Networks Phys. Rev. Lett. 119, 130505 (2017)
394 2017 Xiaowei Deng, Yu Xiang, Caixing Tian, Gerardo Adesso, Qiongyi He, Qihuang Gong, Xiaolong Su, Changde Xie, Kunchi Peng Demonstration of Monogamy Relations for Einstein-Podolsky-Rosen Steering in Gaussian Cluster States Phys. Rev. Lett. 118, 230501 (2017)
393 2017 Chaoyong Chen, Shaoping Shi, Yaohui Zheng Low-noise, transformer-coupled resonant photodetector for squeezed state generation Rev. Sci. Instrum. 88, 103101 (2017)
392 2017 Zhao Chen, Fan Zhang, Qi Zhang, Juanjuan Ren, He Hao, Xueke Duan, Pengfei Zhang, Tiancai Zhang, Ying Gu, Qihuang Gong Blue-detuned optical atom trapping in a compact plasmonic structure Photonics Research 5(5),436(2017)
391 2017 Yixiao Wei, Huadong Lu, Pixian Jin, Kunchi Peng Self-injection locked CW single-frequency
tunable Ti:sapphire laser
Optics Express 25(18),21379(2017)
390 2017 Wenhai Yang, Xiaoli Jin, Xudong Yu, Yaohui Zheng, Kunchi Peng Dependence of measured audio-band squeezing level on local oscillator intensity noise Optics Express 25(20),24262(2017)
389 2017 Xin Wen, Yashuai Han, Jinyu Liu, Jun He, Junmin Wang Polarization squeezing at the audio frequency
band for the Rubidium D1 line
Optics Express 25(17),20737(2017)
388 2017 Jieying Wang, Jiandong Bai, Jun He, Junmin Wang Single-photon cesium Rydberg excitation
spectroscopy using 318.6-nm UV laser and
room-temperature vapor cell 
Optics Express 25(19), 22510(2017)
387 2017 Jun Guo, Chunxiao Cai, Long Ma, Kui Liu, Hengxin Sun, Jiangrui Gao Higher order mode entanglement in a type II
optical parametric oscillator
Optics Express 25(5),4985(2017)
386 2017 Rong Ma, Wei Liu, Zhongzhong Qin, Xiaojun Jia, Jiangrui Gao Generating quantum correlated twin beams by four-wave mixing in hot cesium vapor Phys. Rev. A. 96, 043843 (2017)
385 2017 Wei Li, Yuanbin Jin, Xudong Yu, Jing Zhang Enhanced detection of a low-frequency signal by using broad squeezed light and a bichromatic local oscillator Phys. Rev. A. 96, 023808 (2017)
384 2017 Wenyuan Liu, Xuyang Wang, Ning Wang, Shanna Du, Yongmin Li Imperfect state preparation in continuous-variable quantum key distribution Phys. Rev. A. 96, 042312 (2017)
383 2017 Xuyang Wang, Wenyuan Liu, Pu Wang, Yongmin Li Experimental study on all-fiber-based unidimensional continuous-variable quantum key distribution Phys. Rev. A. 95, 062330 (2017)
382 2017 Meihong Wang, Zhongzhong Qin, Yu Wang, Xiaolong Su Einstein-Podolsky-Rosen-steering swapping between two Gaussian multipartite entangled states Phys. Rev. A. 96, 022307 (2017)
381 2017 Zhongzhong Qin, Xiaowei Deng, Caixing Tian, Meihong Wang, Xiaolong Su, Changde Xie, and Kunchi Peng Manipulating the direction of Einstein-Podolsky-Rosen steering Phys. Rev. A. 95, 052114 (2017)
380 2017 Meihong Wang, Zhongzhong Qin, Xiaolong Su Swapping of Gaussian Einstein-Podolsky-Rosen steering Phys. Rev. A. 95, 052311 (2017)
379 2017 Jing Zhang, Tiancai Zhang, Jie Li Probing spontaneous wave-function collapse with entangled levitating nanospheres Phys. Rev. A 95, 012141 (2017)
378 2017 Jie Li, Gang Li, Stefano Zippilli, David Vitali, Tiancai Zhang Enhanced entanglement of two different mechanical resonators via coherent feedback Phys. Rev. A 95, 043819 (2017)
377 2017 Zengliang Bai, Shenshen Yang, and Yongmin Li High-efficiency reconciliation for continuous variable quantum key distribution Japanese Journal of Applied Physics 56, 044401 (2017)
376 2017 Kong Zhang, Junmin Wang Efficient single-pass third-harmonic generation from 1560 nm to 520 nm for
pumping doubly-resonant OPO
J. Mod. Opt. 64(15),1510(2017)
375 2017 Qiang Zhang, Pengli Hao, Xinzhang Tian, Yongmin Li High-visibility in-line fiber-optic optofluidic Fabry–Perot cavity Appl. Phys. Lett. 111, 191102 (2017)
374 2017 FangLiu, Ya o y a oZhou, JuanYu, JialeGuo, YangWu, ShixiongXiao, DanWei, YongZhang, XiaojunJia, MinXiao Squeezing-enhanced fiber Mach-Zehnder interferometer for low-frequency
phase measurement
Appl. Phys. Lett. 110, 021106(2017)
373 2017 Juanjuan Ren, Ying Gu, Dongxing Zhao, Fan Zhang, Tiancai Zhang, Qihuang Gong  Evanescent-Vacuum-Enhanced Photon-Exciton Coupling and Fluorescence Collection Phys. Rev. Lett. 118, 073604 (2017)
372 2017 Jiandong Bai, Jieying Wang, Jun He, Junmin Wang Electronic sideband locking of a broadly tunable 318.6nm ultraviolet laser to an ultrastable optical cavity Journal of Optics 19,045501(2017) 
371 2017 Jun Guo, Chunxiao Cai, Long Ma, Kui Liu, Hengxin Sun, Jiangrui Gao Measurement of Stokes-operator squeezing for continuous-variable orbital angular momentum Sci. Rep. 7,4434(2017)
370 2017 Xiaowei Deng, Caixing Tian, Xiaolong Su, Changde Xie Avoiding disentanglement of  multipartite entangled optical beams with a correlated noisy
channel
Sci. Rep. 10.1038srep44475
369 2017 Yajun Wang, Wenhai Yang, Zhixiu Li, Yaohui Zheng Determination of blue-lightinduced infrared absorption based on mode-matching efficiency in an optical parametric oscillator Sci. Rep. DOI: 10.1038/srep41405
368 2017 Pu Wang, Xuyang Wang, Junqi Li, Yongmin Li Finite-size analysis of unidimensional continuous-variable quantum key distribution under realistic conditions Optics Express 25(23), 27995(2017)
367 2017 Jing Zhang, Jinjin Wang, Rongguo Yang, Kui Liu, Jiangrui Gao Large-scale continuous-variable dual-rail cluster
entangled state based on spatial mode comb
Optics Express 25(22),27172(2017)
366 2017 Bei Liu, Gang Jin, Rui Sun, Jun He, Junmin Wang Measurement of magic-wavelength optical dipole trap by using the laser-induced fluorescence spectra of trapped single cesium
atoms
Optics Express 25(14),15861(2017)
365 2017 Jiao Wei, Huadong Lu, Pixian Jin, Kunchi Peng Investigation on the thermal characteristic of MgO:PPSLT crystal by transmission spectrum of a swept cavity Optics Express 25(4),3545(2017)
364 2017 Shenshen Yang , Zengliang Bai, Xuyang Wang, Yongmin Li FPGA-Based Implementation of Size-Adaptive Privacy Amplification in Quantum Key Distribution IEEE Photonics Journal 9(6),7600307(2017)
363 2017 Yajun Wang, Zhixiu Li, Yaohui Zheng, Jing Su Determination of the Thermal Lens of a PPKTP Crystal Based on Thermally Induced Mode-Mismatching IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS. 53(1),7000307(2017)
362 2017 Rongguo Yang, Ni Li, Jing Zhang, Jie Li, Tiancai Zhang Enhanced entanglement of two optical modes in optomechanical systems via an optical parametric amplifier J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.  50, 085502(2017)
361 2017 Pengfei Zhang, Gang Li, Tiancai Zhang Subwavelength optical dipole trap for neutral atoms using a microcapillary tube tip J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 50,045005(2017)
360 2017 Wenhai Yang, Shaoping Shi, Yajun Wang, Weiguang Ma, Yaohui Zheng, Kunchi Peng Detection of stably bright squeezed light with the quantum noise reduction of 12.6 dB by mutually compensating the phase fluctuations Optics Letters. 42(21),4553(2017)
359 2017 Gang Li, Pengfei Zhang, Tiancai Zhang Quantum delayed-choice experiment with a single neutral atom Optics Letters. 42(19),3800(2017)
358 2017 Jinxia Feng, Zhenju Wan,Yuanji Li, Kuanshou Zhang Distribution of continuous variable quantum entanglement at a telecommunication wavelength over 20 km of optical fiber Optics Letters. 42(17),3399(2017)
357 2017 Qiang  Zhang, Xiaowei Deng, Caixing Tian, Xiaolong Su Quantum random number generator based on twin beams Optics Letters. 42(5),895(2017)
356 2017 Pixian Jin, Huadong Lu, Yixiao Wei, Jing Su, Kunchi Peng Single-frequency CW Ti:sapphire laser with intensity noise manipulation and continuous frequency-tuning Optics Letters. 42(1),143(2017)
355 2017 Gang Li, Shaokang Li, Xingchang Wang, Pengfei Zhang, Tiancai Zhang High efficient generation of over 1 Watt 509 nm
laser beam by a ring cavity frequency doubler
with periodically poled KTiOPO4
Applied Optics 56(1),55(2017)
354 2016 FangLiu, Yaoyao Zhou, Juan Yu, Jiale Guo, Yang Wu, Shixiong Xiao, Dan Wei, Yong Zhang, Xiaojun Jia, Min Xiao Squeezing-enhanced fiber Mach-Zehnder interferometer for low-frequency phase measurement Appl. Phys. Lett. 110, 021106 (2017)
353 2016 Zhihui Wang, Yali Tian, Chen Yang, Pengfei Zhang, Gang Li, Tiancai Zhang Experimental test of Bohr’s complementarity principle with single neutral atoms Phys. Rev. A 94, 062124 (2016)
352 2016 Zengming Meng, Lianghui Huang, Peng Peng, Donghao Li, Liangchao Chen, Yong Xu, Chuanwei Zhang, Pengjun Wang, Jing Zhang Experimental Observation of a Topological Band Gap Opening in Ultracold Fermi Gases with Two-Dimensional Spin-Orbit Coupling Phys. Rev. Lett. 117,235304 (2016)
351 2016 Xiaolong Su, Caixing Tian, Xiaowei Deng, Qiang Li, Changde Xie, Kunchi Peng Quantum Entanglement Swapping between Two Multipartite Entangled States Phys. Rev. Lett. 117,240503 (2016)
350 2016 Bei Liu, Gang Jin, Jun He, Junmin Wang Suppression of single-cesium-atom heating in a microscopic optical dipole trap for demonstration of an 852-nm triggered single-photon source Phys. Rev. A 94, 013409 (2016)
349 2016 Jun He, Gang Jin, Bei Liu, Junmin Wang Amplification of a nanosecond laser pulse chain via dynamic injection locking of a laser diode Optics Letters. 41(24),5724(2016)
348 2016 Zhixiu Li, Weiguang Ma, Wenhai Yang, Yajun Wang, Yaohui Zheng, Kunchi Peng Reduction of zero baseline drift of the Pound–Drever–Hall error signal with a wedged electro-optical crystal for squeezed state generation Optics Letters. 41(14),3331(2016)
347 2016 Yan Zhang, Jinhong Liu, Jinze Wu, Rong Ma, Dan Wang, Junxiang Zhang Single-frequency tunable 447.3 nm laser by frequency doubling of tapered amplified diode laser at cesium D1line  Optics Express 24(17),19769 (2016)
346 2016 Long Tian, Shujing Li, Haoxiang Yuan, and Hai Wang Generation of Narrow-Band Polarization-Entangled Photon Pairs at a Rubidium D1 Line Journal of the Physical Society of Japan 85, 124403 (2016)
345 2016 Liang Wu,
Yanhong Liu, Ruijie Deng, Zhihui Yan, Xiaojun Jia, Kunchi Peng
Deterministic generation of bright polarization squeezed state of light resonant with the rubidium D1 absorption line Journal of the Optical Society of America B 33(11),2296(2016)
344 2016 MeiruHuo, JiliangQin, ZhihuiYan, XiaojunJia, KunchiPeng Generation of two types of nonclassical optical states using an optical parametric oscillator with a PPKTP crystal Appl. Phys. Lett. 109, 221101 (2016)
343 2016 ZongyangLi, QiangZhang, XiangYou, YongminLi, KunchiPeng Suppression of phonon tunneling losses by microfiber strings for high-Q membrane microresonators Appl. Phys. Lett. 109, 191903 (2016)
342 2016 Kui Liu, Jun Guo, Chunxiao Cai, Junxiang Zhang, Jiangrui Gao Direct generation of spatial quadripartite continuous variable entanglement in an optical parametric oscillator Optics Letters 41(22),5178(2016)
341 2016 Chaoyong Chen, Zhixiu Li, Xiaoli Jin, Yaohui Zheng Resonant photodetector for cavity- and phase-locking of squeezed state generation REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 87, 103114 (2016)
340 2016 Lirong Chen, Zhongxiao Xu, Weiqing Zeng, Yafei Wen, Shujing Li, Hai Wang Controllably releasing long-lived quantum memory for photonic polarization qubit into multiple spatially-separate photonic channels Sci. Rep. DOI: 10.1038/srep33959
339 2016 Juanjuan Ren, Hongyi Chen, Ying Gu, Dongxing Zhao, Haitao Zhou, Junxiang Zhang, Qihuang Gong Plasmon-enhanced Kerr nonlinearity via subwavelength-confined anisotropic Purcell factors Nanotechnology 27,425205(2016) 
338 2016 Qichang Jiang, Yan Zhang, Dan Wang, Sven Ahrens, Junxiang Zhang, Shiyao Zhu Superluminal reflection and transmission of light pulses via resonantfour-wave mixing in cesium vapor Optics Express 24(21),24451(2016)
337 2016 Huadong Lu, Jiao Wei, Yixiao Wei, Jing Su, Kunchi Peng Generation of high-power single-frequency 397.5 nm laser with long lifetime and perfect beam quality in an external enhancement-cavity
with MgO-doped PPSLT
Optics Express 24(21), 23726(2016)
336 2016 Jieying Wang, Jiandong Bai, Jun He, Junming Wang Development and characterization of a 2.2 W narrow-linewidth 318.6 nm ultraviolet laser Journal of the Optical Society of America B 33(10),2020(2016)
335 2016 Guang Yang, Jie Wang, Baodong Yang, Junmin Wang Determination of the hyperfine coupling constant of the cesium 7S1/2state Laser Phys. Lett.  13,085702(2016)
334 2016 Lianghui Huang, Zengming Meng, Pengjun Wang, Peng Peng, Shaoliang Zhang, Liangchao Chen, Donghao Li, Qi Zhou, Jing Zhang Experimental realization of two-dimensional synthetic spin–orbit coupling in ultracold Fermi gases Nature physics. DOI :10.1038NPHYS3672
333 2016 Gang Jin, Bei Liu, Jun He, Junmin Wang High on/off ratio nanosecond laser pulses for a triggered single-photon source  Appl.Phys.Express. 9,072702(2016)
332 2016 Yanhong Liu, Zhihui Yan, Xiaojun Jia, Changde Xie Deterministically Entangling Two Remote Atomic Ensembles via Light-Atom Mixed Entanglement Swapping Sci. Rep. DOI 10.1038srep25715
331 2016 Xiaowei Deng, Shuhong Hao, Hong Guo, Changde Xie, Xiaolong Su Continuous variable quantum optical simulation for time evolution of quantum harmonic oscillators Sci. Rep. DOI 10.1038srep22914
330 2016 Qiwei Yin, Huadong Lu, Jing Su, Kunchi Peng High power single-frequency and frequencydoubled laser with active compensation for the thermal lens effect of terbium gallium garnet crystal Optics Letters. 41( 9),2033(2016)
329 2016 Junmin Wang, Kong Zhang, Yulong Ge, Shanlong Guo  Efficient frequency doubler of 1560 nm laser based on a semi-monolithic resonant cavity with a PPKTP crystal Opt. Commun. 369 ,194–198(2016) 
328 2016 Jieying Wang, Jiandong Bai, Jun He, Junmin Wang Realization and characterization of single-frequency tunable 637.2 nm
high-power laser
Opt. Commun. 370,150–155(2016) 
327 2016 Jianfeng Tian, Chen Yang, Jia Xue, Yuchi Zhang, Gang Li, Tiancai Zhang High-efficiency blue light generation at 426 nm in low pump regime J. Opt. 18,055506(2016)
326 2016 Pixian Jin, Huadong Lu, Jing Su, Kunchi Peng Scheme for improving laser stability via feedback control of intracavity nonlinear loss Applied Optics 55(13),3478(2016)
325 2016 Yashuai Han, Xin Wen, Jun He, Baodong Yang, Yanhua Wang, Junmin Wang Improvement of vacuum squeezing resonant on the rubidium D1line at 795 nm Optics Express 24(3),2350(2016)
324 2016 Yuelong Wu, Shujing Li, Wei Ge, Zhongxiao Xu, Long Tian, Hai Wang Generation of polarization-entangled photon pairs in a cold atomic ensemble Sci. Bull.  61(4):302–306(2016) 
323 2016 Yuelong Wu, Long Tian, Zhongxiao Xu, Wei Ge, Lirong Chen, Shujing Li, Haoxiang Yuan, Yafei Wen, Hai Wang, Changde Xie,  Kunchi Peng Simultaneous generation of two spin-wave–photon entangled states in an atomic ensemble Phys. Rev. A 93, 052327 (2016)
322 2016 Ning Wang, Yongmin Li Quantum analysis and experimental investigation of the nondegenerate optical parametric oscillator with unequally injected signal and idler Phys. Rev. A 93, 013831(2016)
321 2016 Fengqin Li, Huijuan Li, Huadong Lu Realization of a Tunable 455.5-nm Laser With Low Intensity Noise by Intracavity Frequency-Doubled Ti:Sapphire Laser IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 52(2),1700106(2016)
320 2016 LiangWu, ZhihuiYan, YanhongLiu, RuijieDeng, XiaojunJia, ChangdeXie, KunchiPeng Experimental generation of tripartite polarization entangled states of bright optical beams Appl. Phys. Lett. 108, 161102 (2016)
319 2016 Xiaowei Deng, Shuhong Hao, Caixing Tian, Xiaolong Su, Changde Xie, Kunchi Peng Disappearance and revival of squeezing in quantum communication with squeezed
state over a noisy channel
Appl. Phys. Lett. 108, 081105 (2016)
318 2016 Xin Wen, Yashuai Han, Junmin Wang Comparison and characterization of efficient
frequency doubling at 397.5 nm with PPKTP,
LBO and BiBO crystals
Laser Phys.  26, 045401(2016) 
317 2016 Fengqin Li, Huijuan  Li, Huadong Lu, Kunchi Peng High-power tunable single-frequency
461 nm generation from an intracavity
doubled Ti:sapphire laser with PPKTP
Laser Phys. 26, 025802(2016)
316 2015 Fu Li, Junxiang Zhang, Shiyao Zhu Numerical simulation of the effect of dissipation and phasefluctuation in a direct communication scheme J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 48, 115506(2015)
315 2015 WenyuanLiu, NingWang, ZongyangLi, YongminLi Quantum frequency up-conversion of continuous variable entangled states Appl. Phys. Lett. 107, 231109 (2015)
314 2015 Wangyun Liu, Xiaojun Jia Quantum limits for cascaded nondegenerate optical parametric oscillators Quantum Inf Process 14,2945(2015) 
313 2015 A. D. Cimmarusti, Zhihui Yan, B. D. Patterson, L. P. Corcos, L. A. Orozco,  S. Deffner Environment-Assisted Speed-up of the Field Evolution in Cavity Quantum Electrodynamics Phys. Rev. Lett. 114(23),2336021(2015)
312 2015 Huadong Lu, Yongrui Guo, Kunchi Peng Intensity noise manipulation of a single-frequency laser with high output power by intracavity
nonlinear loss
Optics Letters 40(22),5196 (2015)
311 2015 Wei Li, Xudong Yu, Jing Zhang Measurement of the squeezed vacuum state by a
bichromatic local oscillator
Optics Letters 40(22),5299 (2015)
310 2015 Hongyi Chen, Juanjuan Ren, Ying Gu, Dongxing Zhao, Junxiang Zhang, Qihuang Gong Nanoscale Kerr Nonlinearity Enhancement Using Spontaneously Generated Coherence in Plasmonic Nanocavity Sci. Rep 5, 18315(2015)
309 2015 Shuhong Hao, Xiaolong Su, Caixing Tian, Changde Xie, Kunchi Peng Five-wave-packet quantum error correction based on continuousvariable cluster entanglement Sci. Rep 5, 15462 (2015)
308 2015 Zhihui Yan, Xiaojun Jia Direct production of three-color polarization
entanglement for continuous variable
Journal of the Optical Society of America B 32(10), 2139 (2015)
307 2015 Haijun Zhou, Wenzhe Wang, Chaoyong Chen, Yaohui Zheng A Low-Noise, Large-Dynamic-Range-Enhanced Amplifier Based on JFET Buffering Input and JFET Bootstrap Structure IEEE SENSORS JOURNAL 15(4),2101(2015)
306 2015 JinJin Du, WenFang Li, RuiJuan Wen, Gang Li and TianCai Zhang Experimental investigation of the statistical distribution of single atoms in cavity quantum electrodynamics Laser Phys. Lett.  12,065501(2015)
305 2015 Peng Li, Yuanji Li , Jinxia Feng, Kuanshou Zhang Theoretical and experimental investigation of singly resonant optical parametric oscillator under double-pass pumping Applied Optics 54(14),4374(2015)
304 2015 Peng Li, Yuanji Li ,  Kuanshou Zhang Stable low noise 1.5 µm laser generated by a singly resonant optical parametric oscillator Laser Phys. Lett.  12, 045401(2015)
303 2015 Lianghui Huang, Pengjun Wang, B P Ruzic, Zhengkun Fu, Zengming Meng, Peng Peng, J L Bohn,Jing Zhang Radio-frequency spectrum of the Feshbach molecular state to deeply bound molecular states in ultracold40K Fermi gases New J. Phys. 17 033013(2015)
302 2015 Dongxing Zhao, Ying Gu, Hongyi Chen, Juanjuan Ren, Tiancai Zhang, Qihuang Gong Quantum statistics control with a plasmonic nanocavity: Multimode-enhanced interferences Phys. Rev. A 92(3),033836 (2015)
301 2015 Lianghui Huang,Pengjun Wang,Peng Peng,Zengming Meng,Liangchao Chen,Peng Zhang,Jing Zhang Dissociation of Feshbach molecules via spin-orbit coupling in ultracold Fermi gases Phys. Rev. A 91, 041604(R) (2015)
300 2015 Long Tian, Shujing Li, Zhiying Zhang, Hai Wang Suppressing decoherence of spin waves in a warm atomic vapor by applying a guiding magnetic field J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 48, 035506(2015)
299 2015 Yaoyao Zhou, Xiaojun Jia, Fang Li, Juan Yu, Changde Xie , Kunchi Peng Quantum Coherent Feedback Control for Generation System of Optical Entangled State SCIENTIFIC REPORTS 5, 11132 (2015)
298 2015 Xiaoli Jin, Jing Su, Yaohui Zheng, Chaoyong Chen, Wenzhe Wang, Kunchi Peng Balanced homodyne detection with high
common mode rejection ratio based on
parameter compensation of two
arbitrary photodiodes
Optics Express 23(18),23859(2015)
297 2015 Gang Li, Pengfei Zhang, Tiancai Zhang Three-dimensional cooling of a single atom by a
pair of counter-propagating tightly focused
beams
Optics Express 23(18),23571(2015)
296 2015 Wenhai Yang, Yajun Wang, Yaohui Zheng, Huadong Lu Comparative study of the frequency-doubling performance on ring and linear cavity at short wavelength region Optics Express 23(15),19624(2015)
295 2015 Yaoyao Zhou,Xiaojun Jia,Fang Li,Changde Xie, Kunchi Peng Experimental generation of 8.4 dB entangled state with an optical cavity involving a wedged type-II nonlinear crystal Optics Express 23(4),4952(2015)
294 2015 Qiwei Yin, Huadong Lu, Kunchi Peng Investigation of the thermal lens effect of the TGG crystal in high-power frequency-doubled laser with single frequency operation Optics Express 23(4),4981(2015)
293 2015 Huadong Lu,Xuejun Su,Jiao Wei,Jing Su Intracavity frequency-doubled and single-frequency Ti:sapphire laser with optimal length of the gain medium Applied Optics 54(13),4262(2015)
292 2015 Xuyang Wang, Jianqiang Liu, Xuefeng Li, and Yongmin Li Generation of Stable and High Extinction Ratio Light Pulses for Continuous Variable Quantum Key Distribution IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 51(6), 5200206(2015) 
291 2015 Jing Zhang , Tiancai Zhang,Andr´e Xuereb,DavidVitali, and Jie Li More nonlocality with less entanglement in a tripartite atom-optomechanical system
Ann. Phys. (Berlin) 1–2, 147–155 (2015)
290 2015 Yulong Ge, Shanlong Guo, Yashuai Han, Junmin Wang Realization of 1.5W 780nm single-frequency laser by using cavity-enhanced frequency doubling of an EDFA boosted 1560nm diode laser Opt. Commun. 334, 74-78(2015)
289 2014 Dongxing Zhao,Ying Gu,Jiarui Wu,Junxiang Zhang,Tiancai Zhang,Brian D. Gerardot,Qihuang Gong Quantum-dot gain without inversion: Effects of dark plasmon-exciton hybridization Phys. Rev. B 89, 245433 (2014)
288 2014 Xihua Yang, Bolin Xue, Junxiang Zhang& Shiyao Zhu A universal quantum information processor for scalable quantum communication and networks SCIENTIFIC REPORTS 10.1038/srep06629
287 2014 Xin Wen, Yashuai Han, Jiandong Bai, Jun He, Yanhua Wang, Baodong Yang, Junmin Wang Cavity-enhanced frequency doubling from 795nm to 397.5nm ultra-violet coherent radiation with PPKTP crystals in the low pump power regime  Optics Express 10.1364/OE.22.032293(2014)
286 2014 Dehuan Kong, Zongyang Li, Shaofeng Wang, Xuyang Wang, and Yongmin Li Quantum frequency down-conversion of bright amplitude-squeezed states  Optics Express 1364/OE.22.024192(2014)
285 2014 Yongmin Li, Ning Wang, Xuyang Wang, and Zengliang Bai Influence of guided acoustic wave Brillouin scattering on excess noise in fiber-based continuous variable quantum key distribution J. Opt. Soc. Am. B 31(10),2379(2014)
284 2014 Jiangrui GaoKui Liu Quantum conditional cloning of continuous variable J. Europ. Opt. Soc. Rap. Public.  9, 14057 (2014)
283 2014 Jie Wang, Huifeng Liu, Baodong Yang, Jun He and Junmin Wang Determining the hyperfine structure constants of caesium 8S1/2 state aided by atomic coherence Meas. Sci. Technol 25, 035501 (2014) 
282 2014 Junmin Wang, Shanlong Guo, Yulong Ge, Yongjie Cheng, Baodong Yang and Jun He State-insensitive dichromatic optical-dipole trap for rubidium atoms: calculation and the dicromatic laser’s realization J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 47, 095001 (2014) 
281 2014 Wenfang Li, Jinjin Du, Ruijuan Wen, Gang Li, and Tiancai Zhang Quantum-enhanced metrology based on Fabry-Perot interferometer by squeezed vacuum and non-Gaussian detection JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 115, 123106 (2014)
280 2014 Hengxin Sun, Kui Liu, Zunlong Liu, Pengliang Guo, Junxiang Zhang, and Jiangrui Gao Small-displacement measurements using high-order Hermite-Gauss modes Appl. Phys. Lett.  104, 121908 (2014)
279 2014 Haijun Zhou, Wenhai Yang, Zhixiu Li, Xuefeng Li, and Yaohui Zheng A bootstrapped low-noise and high-gain photodetector for shot noise measurement REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 85, 013111 (2014)
278 2014 Shanlong Guo, Yulong Ge, Yashuai Han, Jun He, Junmin Wang Investigation of optical inhomogeneity of MgO:PPLN crystals for frequency doubling of 1560 nm laser Opt. Commun. 326, 114–120 (2014)
277 2014 Baodong Yang, JieWang, HuifengLiu, JunHe, JunminWang Laser frequency offset locking by marrying modulation sideband with the two-color polarization spectroscopy in a ladder-type atomic system Opt. Commun. 319, 174–177(2014)
276 2014 Chenwei Zhang, Huadong Lu, Qiwei Yin, and Jing Su Continuous-wave single-frequency laser with dual wavelength at 1064 and 532 nm Appl. Opt. 53(28), 6371(2014)
275 2014 Yashuai Han, Xin Wen, Jiandong Bai, Baodong Yang, Yanhua Wang, Jun He, and Junmin Wang Generation of 130 mW of 397.5 nm tunable laser via ring-cavity-enhanced frequency doubling J. Opt. Soc. Am. B 31(8), 1-7(2014)
274 2014 Huadong Lu, Xuejun Sun, Meihong Wang, Jing Su, and Kunchi Peng Single frequency Ti:sapphire laser with continuous frequency-tuning and low intensity noise by means of the additional intracavity nonlinear loss Optics Express 22(20), 24552(2014)
273 2014 Yuelong Wu, Lirong Chen, Zhongxiao Xu, and Hai Wang Protecting a quantum memory for a photonic polarization qubit in a cold atomic ensemble by dynamical decoupling Optics Express 22(19), 23360(2014)
272 2014 Lingyu Ma and Xiaolong Su Remote transfer of Gaussian quantum Discord Optics Express 22(13), 15894(2014)
271 2014 Jie Wang, Huifeng Liu, Guang Yang, Baodong Yang, and Junmin Wang Determination of the hyperfine structure constants of the 87Rb and 85Rb 4D5/2 state and the isotope hyperfine anomaly Phys. Rev. A 90, 052505 (2014)
270 2014 Aiai Jia,  Jiehui Huang, Tiancai Zhang, and Shiyao Zhu Influence of losses on the wave-particle duality Phys. Rev. A 89, 042103 (2014)
269 2014 Miaojun Guo, Haitao Zhou, Dan Wang, Jiangrui Gao, Junxiang Zhang, and Shiyao Zhu Experimental investigation of high-frequency-difference twin beams in hot cesium atoms Phys. Rev. A 89, 033813 (2014)
268 2014 Shuhong Hao, Xiaowei Deng, Xiaolong Su, Xiaojun Jia, Changde Xie, and Kunchi Peng Gates for one-way quantum computation based on Einstein-Podolsky-Rosen entanglement Phys. Rev. A 89, 032311 (2014)
267 2014 Huadong Lu, Jing Su, Yaohui Zheng, and Kunchi Peng Physical conditions of single-longitudinal-mode operation for high-power all-solid-state lasers Opt. Lett. 39(5), 1117(2014)
266 2014 Wenfang Li, Jinjin Du, Ruijuan Wen, Pengfei Yang, Gang Li, Junjun Liang, and Tiancai Zhang Temperature measurement of cold atoms using single-atom transits and Monte Carlo simulation in a strongly coupled atom-cavity system Appl. Phys. Lett. 104, 113102 (2014)
265 2014 Kui Liu, Jun Guo, Chunxiao Cai, Shuaifeng Guo, and Jiangrui Gao Experimental Generation of Continuous-Variable Hyperentanglement in an Optical Parametric Oscillator Phys. Rev. Lett. 113, 170501 (2014)
264 2014 Zhengkun Fu; Lianghui Huang; Zengming Meng; PengjunWang; Long Zhang; Shizhong Zhang; Hui Zhai; Peng Zhang; Jing Zhang Production of Feshbach molecules induced by spin–orbit coupling in Fermi gases Nature physics  10110-115 (2014) 
263 2013 Xiaolong Su, Shuhong Hao, Xiaowei Deng, Lingyu Ma, Meihong Wang, Xiaojun Jia, Changde Xie and Kunchi Peng Gate sequence for continuous variable one-way quantum computation Nature Communications 4, 2828 (2013)
262 2013 Rongcan Yang, Gang Li, Tiancai Zhang Robust atomic entanglement in two coupled cavities via virtual excitations and quantum Zeno dynamics Quantum Inf Process  12, 493 (2013)
261 2013 Jinjin Du, Wenfang Li, Gang Li, Junmin Wang, Tiancai Zhang Intensity noise suppression of light field by optoelectronic feedback Optik 124, 3443 (2013)
260 2013 Wenzhe Wang, Huadong Lu,* Jing Su, and Kunchi Peng Broadband tunable single-frequency Nd:YVO4 /LBO green laser with high output power Appl. Opt.  52(11), 2279(2013)
259 2013 Xue Deng, Jing Zhang, Yuchi Zhang, Gang Li, and Tiancai Zhang Generation of blue light at 426 nm by frequency doubling with a monolithic periodically poled KTiOPO4 Optics Express 21(22), 25907(2013)
258 2013 YajunWang,Wenhai Yang, Haijun Zhou, Meiru Huo, Yaohui Zheng Temperature dependence of the fractional thermal load of Nd:YVO4 at 1064 nm lasing and its influence on laser performance Optics Express  21(15), 18068(2013)
257 2013 Yuanji Li, Jinxia Feng, Peng Li, Kuanshou Zhang, Yujin Chen, Yanfu Lin, and Yidong Huang 400 mW low noise continuous-wave single-frequency Er,Yb:YAl3(BO3)4 laser at 1.55 μm Optics Express  21(5), 6083(2013)
256 2013 Jinjin Du, Wenfang Li, Ruijuan Wen, Gang Li, and Tiancai Zhang Precision measurement of single atoms strongly coupled to the higher-order transverse modes of a high-finesse optical cavity Appl. Phys. Lett.  103, 083117 (2013)
255 2013 Dan Wang,  Liyun Hu,  Xiumei Pang, Junxiang Zhang,  Shiyao Zhu Quadripartite entanglement from a double three-level Λ-type-atom model Phys. Rev. A  88, 042314 (2013)
254 2013 Zhengkun Fu, Lianghui Huang,  Zengming Meng,  Pengjun Wang,  Xia-Ji Liu, Han Pu, Hui Hu,  and Jing Zhang Radio-frequency spectroscopy of a strongly interacting spin-orbit-coupled Fermi gas Phys. Rev. A  87, 053619 (2013)
253 2013 Zhongxiao Xu, Yuelong Wu, Hailong Liu, Shujing Li, and Hai Wang Fast manipulation of spin-wave excitations in an atomic ensemble Phys. Rev. A  88, 013423 (2013)
252 2013 Zhengkun Fu,  Pengjun Wang,  Lianghui Huang, Zengming Meng,  Hui Hu,  and Jing Zhang Optical control of a magnetic Feshbach resonance in an ultracold Fermi gas Phys. Rev. A  88, 041601(R) (2013)
251 2013 Zhongxiao Xu, Yuelong Wu, Long Tian, Lirong Chen, Zhiying Zhang, Zhihui Yan, Shujing Li, Hai Wang,Changde Xie, and Kunchi Peng Long Lifetime and High-Fidelity Quantum of Photonic Polarization Qubit by Lifting Zeeman Degeneracy Phys. Rev. Lett 111, 240503 (2013)
250 2013 Dawei Wang,  Haitao Zhou, Miaojun Guo, Junxiang Zhang, Jo¨rg Evers,  and Shiyao Zhu Optical Diode Made from a Moving Photonic Crystal Phys. Rev. Lett 110, 093901 (2013)
249 2012 Junmin Wang, Pengfei Zhang, Gang Li, and Tiancai Zhang Realization and application of strong coupling of single cesium atoms with TEM00 and TEM10 modes of a high-finesse Fabry-Perot cavity Proc. of SPIE 8440, 844009-1-10(2012)
248 2012 Junmin Wang,  Yongjie Cheng, Shanlong Guo, Baodong Yang, Jun He Magic-wavelength optical dipole trap of cesium and rubidium atoms Proc. of SPIE 8440, 84400Q-1-10(2012)
247 2012 Hailong Zhang, Wende Liang, Kui Liu, Junxiang Zhang and Jiangrui Gao Fidelity with quadrature component variances for continuous-variable quantum teleportation J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 45, 115501 (2012)
246 2012 Yuan Li, Zhonghua Li, Dan Wang, Jiangrui Gao, and Junxiang Zhang Manipulation of squeezed state in electromagnetically induced transparency system via dynamic Stark effect J. Opt. Soc. Am. B 29(11), 3177(2012)
245 2012 Jing Zhang, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Optical Fock-state generation with large number of photons based on atoms coupled to an optical parametric oscillator J. Opt. Soc. Am. B 29(6), 1473(2012)
244 2012 Ying Gu, Luojia Wang, Pan Ren,  Junxiang Zhang,   Tiancai Zhang, Olivier J. F. Martin and Qihuang Gong Surface-Plasmon-Induced Modification on the Spontaneous Emission Spectrum via Subwavelength-Confined Anisotropic Purcell Factor Nano Lett. 12, 2488 (2012)
243 2012 Yuan Li , Dehuan Cai , Rong Ma, Dan Wang, Jiangrui Gao, and Junxiang Zhang Resolution enhancement in noise spectrum by using velocity selective optical pumping in cesium vapor Appl. Phys. B 109, 189(2012)
242 2012 YajunWang,  YaohuiZheng, Zhu Shi, and Kunchi Peng High-power single-frequency Nd:YVO4 green laser by self-compensation of astigmatisms Laser Phys. Lett. 9(7), 506(2012)
241 2012 Ying Gu, Luojia Wang, Pan Ren,  Junxiang Zhang, Tiancai Zhang, Jingping Xu, Shiyao Zhu, Qihuang Gong Intrinsic Quantum Beats of Atomic Populations Plasmonics 7, 33(2012)
240 2012 Baodong Yang, Qiangbing Liang, Jun He, and JunminWang Background-free fluorescence detection of cold atoms in a two-color magneto-optical trap Opt. Express 20(11), 11944(2012)
239 2012 Wenting Diao, Jun He, Zhi Liu, Baodong Yang, and Junmin Wang Alternative laser system for cesium magneto-optical trap via optical injection locking to sideband of a 9-GHz current-modulated diode laser Opt. Express 20(7), 7480(2012)
238 2012 Yaohui Zheng, Yajun Wang, Changde Xie, and Kunchi Peng Single-Frequency Nd:YVO4 Laser at 671 nm With High-Output Power of 2.8 W IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 1(48), 67(2012)
237 2012 Xiaolong Su, Yaping Zhao, Shuhong Hao, Xiaojun Jia, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental preparation of eight-partite cluster state for photonic qumodes Optics Letters 37(24), 5178(2012)
236 2012 Xiaomin Guo, Junjun Zhao, and Yongmin Li Robust generation of bright two-color entangled optical beams from a Appl. Phys. Lett. 100, 091112 (2012)
235 2012 Hui Hu, Han Pu, Jing Zhang, Shiguo Peng, and Xiaji Liu Radio-frequency spectroscopy of weakly bound molecules in spin-orbit-coupled atomic Fermi gases Phys. Rev. A 86, 053627 (2012)
234 2012 Yanqiang Guo, JieLi, Tiancai Zhang, and Mauro Paternostro Transferring entanglement to the steady state of flying qubits Phys. Rev. A 86,052315(2012)
233 2012 Pengjun Wang, Zhengkun Fu, Lianghui Huang, and Jing Zhang Momentum-resolved Raman spectroscopy of a noninteracting ultracold Fermi gas Phys. Rev. A 85, 053626 (2012)
232 2012 Zhihui Yan, Xiaojun Jia, Xiaolong Su , Zhiyuan Duan , Changde Xie, and Kunchi Peng Cascaded entanglement enhancement Phys. Rev. A 85, 040305(R) (2012)
231 2012 Hongyu Liu, Jiehui Huang, Jiangrui Gao, M. Suhail Zubairy, and Shiyao Zhu Relation between wave-particle duality and quantum uncertainty Phys. Rev. A 85, 022106(2012)
230 2012 Aihong Tan, Changde Xie, and Kunchi Peng Bright three-color entangled state produced by cascaded optical parametric oscillators Phys. Rev. A 85, 013819(2012)
229 2012 Zhengkun Fu, Pengjun Wang, Lianghui Huang, Zengming Meng, and Jing Zhang Momentum-resolved Raman spectroscopy of bound molecules in ultracold Fermi gas Phys. Rev. A 86, 033607 (2012)
228 2012 Xiaojun Jia, Zhihui Yan, Zhiyuan Duan, Xiaolong Su, Hai Wang, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental Realization of Three-Color Entanglement at Optical Fiber Communication and Atomic StorageWavelengths Phys. Rev. Lett. 109, 253604 (2012)
227 2012 Olivier Pinel,  Pu Jian,  Renne Medeiros de Araujo, Jinxia Feng, Beno??t Chalopin,  Claude Fabre, and Nicolas Treps Generation and Characterization of Multimode Quantum Frequency Combs Phys. Rev. Lett. 108, 083601 (2012)
226 2012 Pengjun Wang, Zengqiang Yu, Zhengkun Fu, Jiao Miao,  Lianghui Huang, Shijie Chai, Hui Zhai, and Jing Zhang Spin-Orbit Coupled Degenerate Fermi Gases Phys. Rev. Lett. 109, 095301 (2012)
225 2012 Xiaojun Jia, Jing Zhang, Yu Wang, Yaping Zhao, Changde Xie, and Kunchi Peng Superactivation of Multipartite Unlockable Bound Entanglement Phys. Rev. Lett. 108, 190501 (2012)
224 2011 Haitao Zhou, Dawei Wang, Dan Wang, Junxiang Zhang and Shiyao Zhu Efficient reflection via four-wave mixing in a Doppler-free electromagnetically-induced-transparency gas system Phys. Rev. A 84, 053835 (2011)
223 2011 Zhengkun Fu, Pengjun Wang , Shijie Chai , Lianghui Huang , and Jing Zhang  Bose-Einstein condensate in a light-induced vector gauge potential using 1064-nm optical-dipole-trap lasers Phys. Rev. A 84, 043609 (2011)
222 2011 Zhihui Yan, Xiaojun Jia,Changde Xie, and Kunchi Peng Coherent feedback control of multipartite quantum entanglement for optical fields Phys. Rev. A 84, 062304 (2011)
221 2011 Shujing Li, Zhongxiao Xu, Haiyan Zheng, Xingbo Zhao, Yuelong Wu, Hai Wang, Changde Xie, and Kunchi Peng Coherent manipulation of spin-wave vector for polarization of photons in an atomic ensemble Phys. Rev. A 84, 043430(2011)
220 2011 Jun He, Baodong Yang, Yongjie Cheng, Tiancai Zhang, and Junmin Wang Extending the trapping lifetime of single atom in a microscpic far-off-resonance optical dipole trap Front. Phys. 6(3), 262(2011)
219 2011 Jun He, Baodong Yang, Tiancai Zhang, and Junmin Wang Efficient extension of the trapping lifetime of single atoms in an optical tweezer by laser cooling Physica Scripta 84, 025302(2011)
218 2011 Feiyan Hou, Lin Yu, Xiaojun Jia, Yaohui Zheng, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental generation of optical non-classical states of light with 1.34um wavelength Eur. Phys. J. D 62, 433(2011)
217 2011 Rongcan Yang and Tiancai Zhang Robust preparation of atomic W states without any excitations Opt. Commun. 284, 3164(2011)
216 2011 Yanqiang Guo, Rongcan Yang, Gang Li, Pengfei Zhang, Yuchi Zhang, Junmin Wang and Tiancai Zhang Nonclassicality characterization in photon statistics based on binary-response single-photon detection J. Phys. B 44, 205502(2011)
215 2011 Haitao Zhou, Miaojun Guo, Dan Wang, Jiangrui Gao Junxiang Zhang Angular momentum and two-photon detuning dependence of reflection spectrum on degenerate two-level systems in Cs vapour J. Phys. B 44, 225503(2011)
214 2011 Jun He, Baodong Yang, Tiancai Zhang, and Junmin Wang Improvement of the singal-to-noise ratio of laser-induced-fluorescence photon-counting signals of single-atoms magneto-optical trap J. Phys. D 44, 135102(2011)
213 2011 Chunchun Liu, Xiaomin Guo, Zengliang Bai, Xuyang Wang, and Yongmin Li High-efficiency continuously tunable single-frequency doubly reaonant optical parametric oscillator Appl. Opt. 50(10), 1477(2011)
212 2011 Yajun Wang, Yaohui Zheng, Changde Xie, and Kunchi Peng High-power low-noise Nd:YAP/LBO laser with dual wavelength outputs IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 47(7), 1006(2011)
211 2011 Pengfei Zhang, Yanqiang Guo, Zhuoheng Li, Yuchi Zhang, Yanfeng Zhang, Jinjin Du, Gang Li, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Temperature determination of cold atoms based on single-atom countings J. Opt. Soc. Am. B 28(4), 667(2011)
210 2011 Ying Gu, Luojia Wang, Pan Ren, Junxiang Zhang, Tiancai Zhang, Jingping Xu, Shiyao Zhu, and Qihuang Gong Intrinsic quantum beats of atomic populations and their nanoscale realization through resonant plasmonic antenna Plasmonics DOI 10.1007/s11468-011-9272(2011)
209 2011 Jianli Liu, Zhiyong Wang, Hong Li, Qin Liu, and Kuanshou Zhang Stable, 12 W, continuous-wave single-frequency Nd:YVO4 green laser polarized and dual-end pumped at 880 nm Optics Express 19(7), 6777(2011)
208 2011 Huadong Lu, Jing Su, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental investigation about influences of longitudinal-mode structure of pumping source on a Ti:sapphire laser Optics Express 19(2), 1344(2011)
207 2011 Junxiang Zhang, Haitao Zhou, Dawei Wang, and Shiyao Zhu Enhanced reflection via phase compensation from anomalous dispersion in atomic vapor Phys. Rev. A 83, 053841(2011)
206 2011 Pengfei Zhang, Yanqiang Guo, Zhuoheng Li, Yuchi Zhang, Yanfeng Zhang, Jinjin Du, Gang Li, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Elimination of the degenerate trajectory of a single atom strongly stronfly coupled to a tilted TEM10 cavity mode Phys. Rev. A 83, 031804(R)(2011)
205 2011 Baodong Yang, Jing Gao, Tiancai Zhang, and Junmin Wang Electromagnetically induced transparency without a Doppler  background in a multilevel ladder-type cesium atomic system Phys. Rev. A 83, 013818(2011)
204 2011 Jing Zhang Continuous-variable multipartite unlockable bound entangled Gaussian states Phys. Rev. A 83, 052327(2011)
203 2011 Xiaomin Guo, Changde Xie, and Yongmin Li Generation and homodyne detection of continuous-variable entangled optical beams with a large wavelength difference Phys. Rev. A 84, 020301(R)(2011)
202 2011 Hai Wang, Shujing Li, Zhongxiao Xu, Xingbo Zhao, Lijun Zhang, Jiahua Li, Yuelong Wu, Changde Xie, Kunchi Peng, and Min Xiao Quantum interference of stored dual-channel spin-wave excitations in a single tripod system Phys. Rev. A 83, 043815(2011)
201 2011 Pengjun Wang, L. Deng, E.W. Hagley, Zhengkun Fu, Shijie Chai, and Jing Zhang Observation of Collective Atomic Recoil Motion in a Degenerate Fermion Gas Phys. Rev. Lett. 106, 210401(2011)
200 2011 Ke Di, Changde Xie, and Jing Zhang Coupled-Resonator-Induced Transparency with a Squeezed Vacuum Phys. Rev. Lett. 106, 153602(2011)
199 2010 Yaotin Wang, Jianli Liu, Qin Liu, Yuanji Li, and Kuanshou Zhang Diode-End-Pumped Continuous-Wave Nd:YAG Laser at 946 nm of Single-Frequency Operation Laser Physics 20(4), 802(2010)
198 2010 Hai Wang, Xudong Yang, Ling Zhang, Shujing Li, Chunhong Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng High-resolution resonance Bragg-scattering spectroscopy of an atomic transition from a population difference grating in a vapour cell J. Phys. B 43, 135403(2010)
197 2010 Jie Li, Gang Li, JunminWang, Shiyao Zhu,  Tiancai Zhang A comparison of two nonclassical measures, entanglement potential and the negativity of the Wigner function J. Phys. B 43, 085504(2010) 
196 2010 Yaohui Zheng, Fengqin Li, Yajun Wang, Kuanshou Zhang, and Kunchi Peng High-stability single-frequency green laser with a wedge Nd:YVO4 as a polarizing beam splitter Optics Communications 283, 309(2010)
195 2010 Juan Guo, Zehui Zhai, and Jiangrui Gao Bright quadripartite continuous variable entanglement from coupled intracavity nonlinearities J. Opt. Soc. Am. B 27(3), 518(2010)
194 2010 Rongguo Yang, Shuqin Zhai, Kui Liu, Junxiang Zhang, and Jiangrui Gao Generation of multicolored tripartite entanglement by frequency doubling in a two-port resonator J. Opt. Soc. Am. B 27(12), 2721(2010)
193 2010 Yongmin Li, Xiaomin Guo, Xuyang Wang, and Kuanshou Zhang Observation of two-color continuous variable quantum correlation at 0.8 and 1.5um J. Opt. Soc. Am. B 27(4), 842(2010)
192 2010 Qiangbing Liang, Baodong Yang, Tiancai Zhang, and Junmin Wang Single-resonance optical pumping spectroscopy and application in dressed-state measurement with atomic vapor cell at room temperature Optics Express 18(13), 13554(2010)
191 2010 Yaoting Wang, Jianli Liu, Qin Liu, Yuanji Li, and Kuanshou Zhang Stable continuous-wave single frequency Nd:YAG blue laser at 473 nm considering the influence of the energy-transfer upconversion Optics Express 18(12), 12044(2010)
190 2010 Dezhi Xiong, Pengjun Wang, Zhengkun Fu, and Jing Zhang Transport of Bose-Einstein condensate in QUIC trap and separation of trapping spin statrs Optics Express 18(2), 1649(2010)
189 2010 Xudong Yu ,Jing Zhang Multi-normal mode-splitting for an optical cavity with electromagnetically induced transparency medium Optics Express 18, 4057(2010)
188 2010 Yu Wang, Heng Shen, Xiaoli Jin, Xiaolong Su, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental generation of 6 dB continuous variable entanglement from a nondegenerate optical parametric amplifier Optics Express 18(6), 6149(2010)
187 2010 Yana Shang, Xiaojun Jia, Yumei Shen, Changde Xie, and Kunchi Peng Continuous variable entanglement enhancement and manipulation by a subthreshold Type II optical parametric amplifier Opt. Lett. 35(6), 853(2010)
186 2010 Xudong Yu, Min Xiao, and Jing Zhang Triply-resonant optical parametric oscillator by four-wave mixing with rubidium vapor inside an optical cavity Appl. Phys. Lett. 96, 041101(2010)
185 2010 Yongmin Li, Xiaomin Guo, Zengliang Bai, and Chunchun Liu Generation of two-color continuous variable quantum entanglement at 0.8 and 1.5 mm Appl. Phys. Lett. 97, 031107(2010)
184 2010 Baodong Yang, Qiangbing Liang, Jun He, Tiancai Zhang, and Junmin Wang Narrow-linewidth double-resonance optical pumping spectrum due to electromagnetically-induced  transparency in ladder-type inhomogeneously-broadened media Phys. Rev. A 81, 043803(2010)
183 2010 Jing Zhang Graphical rule of transforming continuous-variable graph states by local homodyne detection Phys. Rev. A 82, 034303(2010)
182 2010 Yu Wang, Xiaolong Su, Heng Shen, Aihong Tan, Changde Xie, and Kunchi Peng Toward demonstrating controlled-X operation based on continuous-variable four-partite cluster states and quantum teleporters Phys. Rev. A 81, 022311(2010)
181 2010 Morgan P. Hedges, Jevon J. Longdell, Yongmin Li, and Matthew J. Sellars Efficient quantum memory for light Nature 465, 1052(2010)
180 2009 Yingjie Du, Kang Jin, and Junxiang Zhang The Kerr Nonlinearity in an N-Type Four-Level System via Spontaneously Generated Coherence  journal of atomic, molecular, and optical physics 2009, 382764(2009)
179 2009 Baodong Yang, Jiangyan Zhao, Tiancai Zhang, and Junmin Wang Improvement of the spectra signal-to-noise ratio of caesium 6P3/2-8S1/2 transition and its application in laser frequency stabilization Journal of physics D 42, 085111(2009)
178 2009 Xiaomin Guo, Xuyang Wang, Yongmin Li, and Kuanshou Zhang Quantum noise limited tunable single-frequency Nd:YLF/LBO laser at 526.5nm Appl. Opt. 48, 6475(2009)
177 2009 Xiaolong Su, Wenzhe Wang, Yu Wang, Xiaojun Jia, Changde Xie and Kunchi Peng Continuous variable quantum key distribution based on optical entangled states without signal modulation Europhys. Lett. 87, 20005(2009)
176 2009 Xudong Yang, Shujing Li, Chunhong Zhang and Hai Wang Enhanced cross-phase     modulation via atomic coherence in a four-level tripod atomic System J. Opt. Soc. Am. B 26(7), 1423(2009)
175 2009 Shuqin Zhai, Rongguo Yang, Kui Liu, Hailong Zhang, Junxiang Zhang, and Jiangrui Gao Bright two-color tripartite entanglement with second harmonic generation Optics Express 17(12), 9851(2009)
174 2009 Ligang Wang, Zhiguo Wang, Junxiang Zhang, and Shiyao Zhu Realization of Dirac point with double cones in optics  Opt. Lett. 34(10), 1510(2009)
173 2009 Pengfei Zhang, Gang Li, Yuchi Zhang, Yanqiang Guo, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Light-induced atom desorption for cesium loading of a magneto-optical trap:Analysis and experimental investigations  Phys. Rev. A 80, 053420(2009)
172 2009 Heng Shen, Xiaolong Su, Xiaojun Jia, and Changde Xie Quantum communication network utilizing quadripartite entangled states of optical field Phys. Rev. A 80, 042320(2009)
171 2009 Haixia Chen and Jing Zhang Phase-sensitive manipulations of the two-mode entangled state by a type-II nondegenerate optical parametric amplifier inside an optical cavity Phys. Rev. A 79, 063826(2009)
170 2009 Xudong Yu, Dezhi Xiong, Haixia Chen, Pengjun Wang, Min Xiao, and Jing Zhang Multi-normal-mode splitting of a cavity in the presence of atoms: A step towards the superstrong-coupling regime Phys. Rev. A 79, 061803(R)(2009)
169 2009 Aihong Tan, Changde Xie and Kunchi Peng Quantum logical gates with linear quadripartite cluster states of continuous variables Phys. Rev. A 79, 042338(2009)
168 2009 Jing Zhang, Gerardo Adesso, Changde Xie and Kunchi Peng Quantum teamwork for unconditional multiparty communication with gaussian states Phys. Rev. Lett. 103, 070501(2009)
167 2008 XiaoLong Su, XiaoJun Jia , ChangDe Xie, KunChi  Peng Generation of GHZ-like and cluster-like
quadripartite entangled states for
continuous variable using a set of quadrature squeezed states 
Sci China Ser G-Phys Mech Astron 51(1),1(2008)
166 2008 Junmin Wang, Jing Wang, Shubin Yan, Tao Geng, and Tiancai Zhang Transferring cold atoms in double magneto-optical trap by a continuous-wave transfer laser beam with large red detuning Rev. Sci. Instrum 79, 123116(2008)
165 2008 Guohua Shi, Zhuobin Shang, Yu Wang, Weijun Jin, and Tiancai Zhang Fluorescence quenching of CdSe quantum dots by nitroaromatic explosives and their relative compounds Spectrochimica Acta Part A 70, 247(2008)
164 2008 Yaohui Zheng, Huadong Lu, Yongmin Li, Kuanshou Zhang, and Kunchi Peng Broadband and rapid tuning of an all-solid-state single-frequency Nd:YVO4 laser Appl. Phys. B 90, 485(2008)
163 2008 Dong Wang, Yana Shang, Xiaojun Jia, Changde Xie and Kunchi Peng Dependence of quantum correlations of twin beams on the pump finesse of an optical parametric oscillator J. Phys. B 41, 035502(2008)
162 2008 Xudong Yang, Shujing Li, Xuemin Cao, and Hai Wang Light switching at low light level based on changes in light polarization J. Phys. B 41, 085403(2008)
161 2008 Dong Wang, Yana Shang, Zhihui Yan, Wenzhe Wang, Xiaojun Jia, Changde Xie and Kunchi Peng Experimental investigation about the influence of pump phase noise on phase-correlation of output optical fields from a non-degenerate parametric oscillator Europhys. Lett. 82, 24003(2008)
160 2008 Yongmin Li and Kuanshou Zhang Frequency conversion of continuous variable quantum states J. Opt. Soc. Am. B 25(2), 269(2008)
159 2008 Jinxia Feng, Yongmin Li, Xiutao Tian, Jianli Liu, and Kuanshou Zhang Noise suppression,linewidth narrowing of a master oscillator power amplifier at 1.56um and thd second harmonic generation output at 780nm Optics Express 16, 11871(2008)
158 2008 Jinxia Feng, Xiutao Tian, Yongmin Li, and Kuanshou Zhang Generation of a squeezing vacuum at a telecommunication wavelength with periodically poled LiNbO3 Appl. Phys. Lett. 92, 221102(2008)
157 2008 Chenguang Ye and Jing Zhang Electromsgneticaslly induced transparency-like effect in the degenerate tripe-resonant optical parametric amplifier Opt. Lett. 33(16), 1911(2008)
156 2008 Jing Zhang, Changde Xie, Kunchi Peng, and Peter van Loock Anyon staistics with continuous variables Phys. Rev. A 78, 052121(2008)
155 2008 Jing Zhang Local complementation rule for continuous-variable four-mode unweighted graph states Phys. Rev. A 78, 034301(2008)
154 2008 Shuqin Zhai, Rongguo Yang, Daihe Fan, Juan Guo, Kui Liu, Junxiang Zhang, and Jiangrui Gao Tripartite entanglement from the cavity with second-order harmonic generation Phys. Rev. A 78, 014302(2008)
153 2008 Yanxu Han, Jintao Xiao, Yonghong Liu, Chunhong Zhang, Hai Wang, Min Xiao, and Kunchi Peng Interacting dark states with enhanced nonlinearity in an ideal four-level tripod atomic system Phys. Rev. A 77, 023824(2008)
152 2008 Jing Zhang Graphical description of local Gaussian operations for continuous-variable weighted graph states Phys. Rev. A 78, 052307(2008)
151 2008 Aihong Tan, Yu Wang, Xiaoli Jin, Xiaolong Su, Xiaojun Jia, Jing Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental generation of genuine four-partite entangled states with total three-party correlation for continuous variables Phys. Rev. A 78, 013828(2008)
150 2008 Yongmin Li, Kuanshou Zhang and Kunchi Peng Generation of qudits and entangled qudits Phys. Rev. A 77, 015802(2008)
149 2008 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Continuous-variable telecloning with phase-conjugate inputs Phys. Rev. A 77, 022316(2008)
148 2008 Jing Zhang, Chenguang Ye, Feng Gao, and Min Xiao Manipulations of a Squeezed Vacuum Field in an Optical Prarmetric Amplifier inside an Optical Cavity Phys. Rev. Lett. 101, 233602(2008)
147 2008 Shujing Li, Xudong Yang, Xuemin Cao, Chunhong Zhang, Changde Xie, and Hai Wang Enhanced Cross-Phase Modulation Based on a Double Electromagnetically Induced Transparency in a Four-level Tripod Atomic System Phys. Rev. Lett. 101, 073602(2008)
146 2007 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Nonlocal nondegenerate optical parametric amplifier based on genuine multipartite enganglement Phys. Rev. A 76, 064301(2007)
145 2007 Shujing, Li Xudong Yang, Xuemin Cao, Changde Xie, and Hai Wang Two electromagnetically induced transparency windows and an enhanced electromagnetically induced transparency signal in a  four-level tripod atomic system J. Phys. B 40, 3211(2007)
144 2007 Hongxin Zou, Shuqin Zhai, Rongguo Yang, Daihe Fan, Jiangrui Gao, and Junxiang Zhang Transfer of intensity quantum correlation with twin beams Opt. Lett. 32(15), 2218(2007)
143 2007 Jing Zhang, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Entanglement and nonclassicality evolution of the atom in a squeezed vacuum Optics Communications 277, 353(2007) 
142 2007 Yuan Li, Gang Li, Yuchi Zhang, Xiaoyong Wang, Jing Zhang, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Effects of counting rate and resolution time on a measurement of the intensity correlation function Phys. Rev. A 76, 013829(2007) 
141 2007 Junxiang Zhang, Jin Cai, Yunfei Bai, Jiangrui Gao, and Shiyao Zhu Optimization of the noise property of delayed light in electromagnetically induced transparency Phys. Rev. A 76, 033814(2007) 
140 2007 Yimin Lian, Changde Xie and Kunchi Peng Continuous variable multipartite entanglement and optical implementations of quantum communication networks New Journal of Physics 9, 314(2007) 
139 2007 Yaohui Zheng, Huadong Lu, Fengqin Li, Kuanshou Zhang,  and Kunchi Peng Four watt long-term stable intracavity frequency-doubling Nd:YVO4 laser of single-frequency operation pumped by a fiber-coupled laser diode Appl. Opt. 46(22), 5336(2007)
138 2007 Yongmin Li, Sujing Zhang, Jianli Liu, and Kuanshou Zhang Quantum correlation between fundamental and second-harmonic fields via second-harmonic generation  J. Opt. Soc. Am. B 24, 660(2007)
137 2007 Jinxia Feng, Yongmin Li, Qin Liu, Jianli Liu, and Kuanshou Zhang High-efficiency generation of a continuous-wave single-frequency 780 nm laser by external-cavity
frequency doubling
Appl. Opt. 46(17), 3593(2007)
136 2007 Bo Wang, Yanxu Han, Jintao Xiao, Xudong Yang, Chunhong Zhang, Hai Wang, Min Xiao, and Kunchi Peng Preparation and determination of spin-polarized states in multi-Zeeman-sublevel atoms Phys. Rev. A 75, 051801(R)(2007) 
135 2007 Xiaolong Su, Aihong Tan, Xiaojun Jia, Jing Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental Preparation of Quadripartite Cluster and Greenberger-Horne-Zeilinger
Entangled States for Continuous Variables
Phys. Rev. Lett. 98, 070502(2007)
134 2007 Haixia Chen and Jing Zhang Continuous-variable quantum cloning of coherent states with phase-conjugate input modes
using linear optics
Phys. Rev. A 75, 022306(2007)
133 2006 Zehui Zhai, Juan Guo, and Jiangrui Gao Generalization of continuous-variable quantum cloning with linear optics Phys. Rev. A 73, 052302(2006)
132 2006 Bo Wang, Yanxu Han, Jintao Xiao, Xudong Yang, Changde Xie, Hai Wang, and Min Xiao Multi-dark-state resonances in cold multi-Zeeman-sublevel atoms Opt. Lett. 31, 3647(2006)
131 2006 Yabin Dong, Haihong Wang, Jiangrui Gao, and Junxiang Zhang Quantum coherence effects in quasidegenerate two-level atomic systems Phys. Rev. A 74, 063810(2006)
130 2006 Xiaolong Su, Jietai Jing, Qing Pan, and Changde Xie  Dense-coding quantum key distribution based on continuous-variable entanglement Phys. Rev. A 74, 062305(2006)
129 2006 Yabin Dong, Junxiang Zhang, Haihong Wang, and Jiangrui Gao Observation of the widening and shifting of EIT windows in a quasi-degenerate two-level atomic system J. Phys. B 39, 3447(2006)
128 2006 Shujing Li, Bo Wang, Xudong Yang, Yanxu Han, Hai Wang, Min Xiao, and Kunchi Peng Controlled polarization rotation of an optical field in multi-Zeeman-sublevel atoms Phys. Rev. A 74, 033821(2006)
127 2006 Yongmin Li, Shurong Yang, Sujing Zhang, and Kuanshou Zhang  Generation of amplitude squeezed green light from a high efficiency PPKTP frequency doubler Opt. Commun. 265, 576(2006)
126 2006 Sujing Zhang, Yongmin Li, Jianli Liu, and Kuanshou Zhang  Investigation of fundamental and second harmonic squeezed lights from a singly resonant PPKTP frequency doubler J. Phys. B 39, 4163(2006)
125 2006 Gang Li, Yuchi Zhang, Yuan Li, Xiaoyong Wang, Jing Zhang, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Precision measurement of ultralow losses of an asymmetric optical microcavity Appl. Opt. 45, 7628(2006)
124 2006 Hongxin Zou, Shuqin Zhai, Juan Guo, Rongguo Yang, and Jiangrui Gao Preparation and measurement of tunable highpower sub-Poissonian light using twin beams Opt. Lett. 31, 1735(2006)
123 2006 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Continuous-variable quantum-information distributor: Reversible telecloning Phys. Rev. A 73, 042315(2006)
122 2006 Bo Wang, Shujing Li, Jie Ma, Hai Wang, Kunchi Peng, and Min Xiao Controlling the polarization rotation of an optical field via asymmetry in electromagnetically Phys. Rev. A 73, 051801(R)(2006)
121 2006 Xiaolong Su, Aihong Tan, Xiaojun Jia, Qing Pan, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental demonstration of quantum entanglement between frequency-nondegenerate optical twin beams Opt. Lett. 31, 1133(2006)
120 2006 Chenguang Ye and Jing Zhang Absorptive and dispersive properties in the phase-sensitive optical parametric amplification Phys. Rev. A 73, 023818(2006)
119 2006 Jing Zhang, and Samuel L. Braunstein Continuous-variable Gaussian analog of cluster states Phys. Rev. A 73, 032318(2006)
118 2006 Aihong Tan, Xiaojun Jia, and Changde Xie Frequency conversion of an entangled state Phys. Rev. A 73, 033817(2006)
117 2006 Yabin Dong, Junxiang Zhang, Haihong Wang, and Jiangrui Gao Quantum interference effects in a multi-driven transition Fg = 3M Fe = 2 Opt. Commun. 259, 765(2006)
116 2005 Hongliang Ma, Chenguang Ye, Dong Wei, and Jing Zhang Coherence Phenomena in the Phase-Sensitive Optical Parametric Amplification inside a Cavity Phys. Rev. Lett. 95, 233601(2005)
115 2005 Hideharu Mikami, Yongmin Li, Kyosuke Fukuoka, and Takayoshi Kobayashi New High-Efficiency Source of a Three-Photon W State and its Full Characterization Using Quantum State Tomography Phys. Rev. Lett. 95, 150404(2005)
114 2005 Haibo Wang, Yongmin Li, Satoru Odate, and Takayoshi Kobayashi Generation of a sub-Poissonian state with quantum high- and low-pass filters Phys. Rev. A 72, 013822(2005)
113 2005 Junxiang Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Quantum teleportation of single-mode thermal state of light field J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 7, 313(2005) 
112 2005 Bo Wang, Shujing Li, Haibin Wu, Hong Chang, Hai Wang, and Min Xiao Controlled release of stored optical pulses in an atomic ensemble into two separate photonic channels Phys. Rev. A 72, 043801(2005)
111 2005 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Continuous-Variable Quantum State Transfer with Partially Disembodied Transport Phys. Rev. Lett. 95, 170501(2005)
110 2005 F. Chevy, E. G. M. van Kempen, T. Bourdel, Jing Zhang, L. Khaykovich, M. Teichmann, L. Tarruell, S. J. J. M. F. Kokkelmans, and C. Salomon1 Resonant scattering properties close to a p-wave Feshbach resonance Phys. Rev. A 71, 062710(2005)
109 2005 Yongmin Li, and Takayoshi Kobayashi Multi-photon entangled states from two-crystal geometry parametric down-conversion and their application in quantum teleportation Opt. Commun. 244, 285(2005)
108 2005 Tao Geng, Gang Li, Yuchi Zhang, Junmin Wang, and Tiancai Zhang Phase noise of diode laser in self-mixing interference Optics Express 12, 5904(2005)
107 2005 Yu Luo, Ying Li, Changde Xie, Qing Pan, and Kunchi Peng Simultaneous experimental generation of vacuum squeezing and bright amplitude squeezing from a frequency doubler Opt. Lett. 30, 1491(2005) 
106 2005 Juan Guo, Hongxin Zou, Zehui Zhai, Junxiang Zhang, and Jiangrui Gao Generation of continuous-variable tripartite entanglement using cascaded nonlinearities Phys. Rev. A 71, 034305(2005)
105 2005 Zehui Zhai, Hongxin Zou, Junxiang Zhang, and Jiangrui Gao Bright entanglement characteristics of subharmonic modes reflected from cavity for type II second-harmonic generation J. Opt. Soc. Am. B 22,  878(2005)
104 2005 Xiaojun Jia, Xiaolong Su, Qing Pan, Changde Xie and Kunchi Peng The influence of mode mismatch on correlation measurement in a Bell state direct detector J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 7, 189(2005) 
103 2005 Gang Li, Zhang Tiancai, Yuan Li, and Junmin Wang Photon statistics of light fields based on single-photon-counting modules Phys. Rev. A 71, 023807(2005)
102 2004 Hideharu Mikami, Yongmin Li, and Takayoshi Kobayashi Generation of the four-photon W state and other multiphoton entangled states using parametric down-conversion Phys. Rev. A 70, 052308(2004)
101 2004 Yongmin Li, and Takayoshi Kobayashi Four-photon entanglement from two-crystal geometry Phys. Rev. A 69, 020302(2004)
100 2004 Yongmin Li, and Takayoshi Kobayashi Four-photon W state using two-crystal geometry parametric down-conversion Phys. Rev. A 70, 014301(2004)
99 2004 T. Bourdel, L. Khaykovich, J. Cubizolles, Jing Zhang, F. Chevy, M. Teichmann, L. Tarruell, S. J. J. M. F. Kokkelmans, and C. Salomon Experimental Study of the BEC-BCS Crossover Region in Lithium 6 Phys. Rev. Lett. 93, 050401(2004)
98 2004 Xiaojun Jia, Xiaolong Su, Qing Pan, Jiangrui Gao, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental Demonstration of Unconditional Entanglement Swapping for Continuous Variables Phys. Rev. Lett. 93, 250503(2004)
97 2004 Wenge Yang, Amitabh Joshi, Hai Wang, and Min Xiao Simple Method for Frequency Locking of an Extended-Cavity Diode Laser  Appl. Opt. 43, 5547(2004)
96 2004 Hong Chang, Haibin Wu, Changde Xie, and Hai Wang Controlled Shift of Optical Bistability Hysteresis Curve and Storage of Optical Signals Phys. Rev. Lett. 93, 213901(2004)
95 2004 Jing Zhang, Y. Hong, S. L. Braunstein and K. A. Shore Terahertz pulse generation and detection with LT-GaAs photoconductive antenna IEE Proc.-Optoelectron. 151, 98(2004) 
94 2004 Jing Zhang, E. G. M. van Kempen, T. Bourdel, L. Khaykovich, J. Cubizolles, F. Chevy, M. Teichmann, L. Tarruell, S. J. J. M. F. Kokkelmans, and C. Salomon P-wave Feshbach resonances of ultracold 6Li Phys. Rev. A 70, 030702(R)(2004)
93 2004 Zehui Zhai, Yongming Li, and Jiangrui Gao Entanglement characteristics of subharmonic modes reflected from a cavity for type-II second-harmonic generation Phys. Rev. A 69, 044301(2004)
92 2004 Yongmin Li, Kuanshou Zhang, and Kunchi Peng  Multiparty secret sharing of quantum information based on entanglement swapping Phys. Lett. A 324, 420(2004)
91 2004 Junmin Wang, Yanhua Wang, Shubin Yan, Tao Liu, and Tiancai Zhang Observation of sub-Doppler absorption in the Λ-type three-level Doppler-broadened cesium system Appl. Phys. B 78, 217(2004)
90 2004 Hong Chang, Yingjie Du, Jingqin Yao, Changde Xie, and Hai Wang Observation of cross-phase shift in hot atoms with quantum coherence Europhys. Lett. 65, 485(2004)
89 2004 Junmin Wang, Shubin Yan, Yanhua Wang, Tao Liu, and Tiancai Zhang Modulation-Free Frequency Stabilization of a Grating-External-Cavity Diode Laser by Magnetically Induced sub-Doppler Dichroism in Cesium Vapor Cell Japanese Journal of Appllied Physics 43, 1168(2004)
88 2003 Jietai Jing, Changde Xie, and Kunchi Peng Tripartite Entanglement Swapping of Bright Light Beams Nonlinear Optics, Quantum Optics 30, 89(2003)
87 2003 Jing Zhang, Hongliang Ma, Changde Xie, and Kunchi Peng Suppression of intensity noise of a laser-diode-pumped single-frequency Nd:YVO4 laser by optoelectronic control Appl. Opt. 42, 1068(2003)
86 2003 Jing Zhang and Kunchi Peng Squeezing and entangling atomic motion in cavity QED via quantum nondemolition measurement Eur. Phys. J. D 25, 89(2003)
85 2003 Jing Zhang, Kunchi Peng, and S. L. Braunstein Quantum-state transfer from light to macroscopic oscillators Phys. Rev. A 68, 013808(2003)
84 2003 Tiancai Zhang, K. W. Goh, C. W. Chou, P. Lodahl, and H. J. Kimble Quantum teleportation of light beams Phys. Rev. A 67, 033802(2003)
83 2003 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Quantum key distribution for continuous variable by means of phase-sensitive nondegenerate optical parametric amplifier Europhys. Lett. 61, 579(2003)
82 2003 Yongmin Li, Yingrui Wu, Kuanshou Zhang, and Kunchi Peng  Influence of random deviation of domain length in quasi-phase-matched crystals on degenerate optical parametric amplification Opt. Commun. 215, 413(2003)
81 2003 Haibo Wang, Zehui Zhai, Shaokai Wang, and Jiangrui Gao  Generation of frequency-tunable twin beams and its application in sub-shot-noise FM spectroscopy  Europhys. Lett. 64, 15(2003) 
80 2003 U. L. Andersen, B. C. Buchler, P. K. Lam, J. W. Wu, Jiangrui Gao, and H. A. Bachor Four modes of optical parametric operation for squeezed state generation Eur. Phys. J. D 27, 181(2003) 
79 2003 Jietai Jing, Jing Zhang, Ying Yan, Fagang Zhao, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental Demonstration of Tripartite Entanglement and Controlled Dense Coding for Continuous Variables Phys. Rev. Lett. 90, 167903(2003)
78 2003 O. Glöckl, S. Lorenz, C. Marquardt, J. Heersink, M. Brownnutt, C. Silberhorn, Qing Pan, P. V. Loock, N. Korolkova, and G. Leuchs Experiment towards continuous-variable entanglement swapping: Highly correlated four-partite quantum state Phys. Rev. A 68, 012319(2003)
77 2003 Jing Zhang  Einstein-Podolsky-Rosen sideband entanglement in broadband squeezed light Phys. Rev. A 67, 054302(2003)
76 2003 Amitabh Joshi, Andy Brown, Hai Wang, and Min Xiao Controlling optical bistability in a three-level atomic system Phys. Rev. A 67, 041801(2003)
75 2003 Jing Zhang,  Dong Wei, Changde Xie, and Kunchi Peng Characteristics of absorption and dispersion for rubidium D2 lines with the modulation transfer spectrum Optics Express 11, 1338(2003)
74 2003 Jing Zhang, Kunchi Peng, and S. L. Braunstein Backaction-induced spin-squeezed states in a detuned quantum-nondemolition measurement Phys. Rev. A 68, 035802(2003)
73 2003 Kuanshou Zhang, L. Longchambon, T. Coudreau, and C. Fabre All-optical reshaping of light pulses by using X(2) media J. Opt. Soc. Am. B 20, 1880(2003)
72 2002 Haibo Wang, Yan Ma, Zehui Zhai, Jiangrui Gao, Changde Xie, and Kunchi Peng Tunable continuous-wave doubly resonant optical parametric oscillator by use of a semimonolithic KTP crystal Appl. Opt. 41, 1124(2002) 
71 2002 Junxiang Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng The criterion for quamtum teleportation of fock states Opt. Commun. 207, 213(2002)
70 2002 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Quantum entanglement and squeezing of the quadrature difference of bright light fields Phys. Rev. A 66, 042319(2002)
69 2002 Xiaoying Li, Qing Pan, Jietai Jing, Jing Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Quantum Dense Coding Exploiting a Bright Einstein-Podolsky-Rosen Beam  Phys. Rev. Lett. 88, 047904(2002) 
68 2002 Ruifang Dong, Junxiang Zhang, Tiancai Zhang, and Changde Xie Quantum anticorrelation between orthogonal-polarization modes of laser diode at cryogenic temperature  Opt. Commun. 201, 105(2002) 
67 2002 F. P. D. Santos, J. Léonard, Junmin Wang, C. J. Barrelet, F. Perales, E. Rasel, C. S. Unnikrishnan, M. Leduc, and C. C. Tannoudji Production of a Bose Einstein condensate of metastable helium atoms Eur. Phys. J. D 19, 103(2002) 
66 2002 Fuli Li, Hongrong Li, Junxiang Zhang, and Shiyao Zhu Nonclassical Properties of  teleported optical fields in quantum teleportation of continuous variables Phys. Rev. A 66, 024302(2002) 
65 2002 Min Xiao, Hai Wang, and David Goorskey Light controlling light with Enhanced Kerr Nonlinearity Optics & Photonics News 45(2002)
64 2002 Xiaoying Li, Qing Pan, Jietai Jing, Changde Xie, and Kunchi Peng LD pumped intracavity frequency-doubled and frequency-stabilized Nd:YAP/KTP laser with 1.1W output at 540nm Opt. Commun. 201, 165(2002) 
63 2002 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Entanglement swapping using nondegenerate optical parametric amplifier Phys. Lett. A 299, 427(2002) 
62 2002 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Electronic feedback control of the intensity noise of a single-frequency intracavity-doubled laser J. Opt. Soc. Am. B 19, 1910(2002)
61 2002 D. J. Goorskey, Hai Wang, W. H. Burkett, and Min Xiao Effects of a highly dispersive atomic medium inside an optical ring cavity  Journal of Modern Optics 49, 305(2002) 
60 2002 Hai Wang, David Goorskey, and Min Xiao Dependence of enhanced Kerr nonlinearity on coupling Power in a three-level atomic system Opt. Lett. 27, 258(2002) 
59 2002 Min Xiao, Hai Wang, and David Goorskey Controlling light by light with three-level atoms inside an optical cavity Opt. Lett. 27, 1354(2002)
58 2002 Hai Wang, David Goorskey, and Min Xiao Controlling the cavity field with enhanced Kerr nonlinearity in three-level atoms Phys. Rev. A 65, 051802(2002)
57 2002 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Controlled dense coding for continuous variables using three-particle entangled states Phys. Rev. A 66, 032318(2002)
56 2002 Hai Wang, David Goorskey, and Min Xiao Bistability and instability of three-level atoms inside an optical cavity Phys. Rev. A 65, 011801(2002)
55 2002 Hai Wang, David Goorskey, and Min Xiao Atomic coherence induced Kerr nonlinearity enhancement in Rb vapour Journal of Modern Optics 49, 335(2002) 
54 2002 Ruixiang Guo, Julien Laurat, Jiangrui Gao, Changde Xie, and Kunchi Peng  Application of an all-solid-state, frequency-doubled Nd:YAP Laser to the Generation of twin beams at 1080 nm Appl. Opt. 41, 2304(2002)
53 2002 Min Xiao, Hai Wang, and David Goorskey All-Optical Switching in a Coherent Atomic Medium Optics & Photonics News 33(2002)
52 2002 Ruixiang Guo, Xiaojun Jia, Changde Xie, and Kunchi Peng A portable multi-purpose non-classical light source Opt. Commun. 211, 243(2002)
51 2001 M. Martinelli, Kuanshou Zhang, T. Coudreau, A. Maitre, and C. Fabre Ultra-low threshold CW triply resonsnt OPO in the near infrared using periodically poled lithium niobate J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 3, 300(2001)
50 2001 Junxiang Zhang, Changde Xie, Fuli Li, Shiyao Zhu, and M.S.Zubairy The state evolution formulation of teleportation for continuous variables Europhys. Lett. 56, 478(2001)
49 2001 Jing Zhang, Hong Chang, Xiaojun Jia, Hongxiang Lei, Runlin Wang, Changde Xie, and Kunchi Peng Suppression of the intensity noise of a laser-diode-pumped single-frequency ring Nd:YVO4-KTP green laser by optoelectronic feedback Opt. Lett. 26, 695(2001)
48 2001 Jing Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Quantum teleportation for continuous variable by means of a phase sensitive nondegenerate optical parametric amplifer Phys. Lett. A 287, 7(2001)
47 2001 Junxiang Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Quantum switch for continuous variable teleportation  J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 3, 293(2001)
46 2001 Junxiang Zhang,Tiacai Zhang, Ruifang Dong, Jing Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Quantum measurements with an amplitude-squeezed-light beam splitter Appl. Opt. 40, 5949(2001)
45 2001 Fenglei Hong, Jun Ishikawa, Zhiyi Bi, Jing Zhang, Katuo Seta, Atsushi Onae, Jun Yoda, and Hirokazu Matsumoto Portable I2-Stabilized Nd:YAG Laser for International Comparisons IEEE TRANSACTION ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 50, 486(2001)
44 2001 F. P. D. Santos, F. Peralas, J. Léonard, A. Sinatra, Junmin Wang, F. S. Pavone, E. Rasel, C. S. Unnikrishnan, and M. Leduc Penning collisions of laser-cooled metastable helium atoms Eur. Phys. J. D 14, 15(2001)
43 2001 Qing Pan Long pulse, high energy output at 365nm from an frequency-doubled Alexandrite laser  Opt. Commun. 200, 309(2001)
42 2001 Jing Zhang, Tiancai Zhang, Ruifang Dong, Junxiang Zhang, Junmin Wang, Changde Xie, and Kunchi Peng Influence of birefringence induced at low temperature on balanced detection of polarization-dependent photon-number squeezing and its optical compensation J. Opt. Soc. Am. B 18, 1014(2001)
41 2001 Kuanshou Zhang, T. Coudreau, M. Martinelli, A. Maitre, and C. Fabre Generation of bright squeezed light at 1.06µm using cascaded nonlinearities in a triply resonant cw periodically-poled lithium niobate optical parametric oscillator Phys. Rev. A 64, 033815(2001)
40 2001 Hai Wang, David Goorskey, and Min Xiao Enhanced Kerr Nonlinearity via Atomic Coherence in a Three-Level Atomic System Phys. Rev. Lett. 87, 073601(2001)
39 2001 F. P. D. Santos, F. Peralas, J. Léonard, A. Sinatra, Junmin Wang, F. S. Pavone, E. Rasel, C. S. Unnikrishnan, and M. Leduc Efficient magneto-optical trapping of a metastable helium gas  Eur. Phys. J. AP 14, 69(2001)
38 2001 F. P. D. Santos, J. Léonard, Junmin Wang, C. J. Barrelet, F. Perales, E. Rasel, C. S. Unnikrishnan, M. Leduc, and C. C. Tannoudji Bose-Einstein Condensation of Metastable Helium Phys. Rev. Lett. 86, 3459(2001)
37 2001 Jing Zhang, Tao Hua, Changde Xie, and Kunchi Peng Application of amplitude-squeezed state light from injection-locked laser diode in quantum teleportation and dense coding Phys. Lett. A 290, 1(2001)
36 2000 Jing Zhang and Kunchi Peng Quantum teleportation and dense coding by means of bright amplitude-squeezed light and direct measurement of a Bell state Phys. Rev. A 62, 064302(2000)
35 2000 Jing Zhang, Tiancai Zhang, Kuanshou Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Quantum self-homodyne tomography with an empty cavity J. Opt. Soc. Am. B 17, 1920(2000)
34 2000 Jing Zhang, Yanli Chen, Tiancai Zhang, Kuanshou Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Investigation of the characteristics of the intensity noise of singly resonant active second-harmonic generation J. Opt. Soc. Am. B 17, 1695(2000)
33 2000 Katsuyuki Kasai, Noriaki Onodera, Jiangrui Gao, and Claude Fabre Generation of Bright Squeezed Light and Quantum-Correlated Twin Photon Beams Using a Semimonolithic Optical Parametric Oscillator The Review of Laser Engineering 28, 690(2000)
32 2000 Yun Zhang, Hai Wang, Xiaoying Li, Jietai Jing, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental generation of bright two-mode quadrature squeezed light from a narrow-band nondegenerate optical parametric amplifier  Phys. Rev. A 62, 023813(2000)
31 2000 Hai Wang, D. J. Goorskcy, W. H. Burkett,  and Min Xiao Cavity-linewidth narrowing by means of electromagnetically induced transparency Opt. Lett. 25, 1732(2000)
30 1999 Yun Zhang, Hong Su, Changde Xie, and Kunchi Peng Quantum variances and squeezing of output field from NOPA Phys. Lett. A 259, 171(1999)
29 1999 P. K. Lam, T. C. Ralph, B. C. Buchler, D. E. McClelland, H. A. Bachor, and Jiangrui Gao Optimization and transfer of vacuum squeezing from an optical parametric oscillator J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 1, 469(1999)
28 1999 Hai Wang, Yun Zhang, Qing Pan, Hong Su, A.Porzio, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental Realization of a Quantum Measurement for Intensity Difference Fluctuation Using a Beam Splitter Phys. Rev. Lett. 82, 1414(1999)
27 1998 Qing Pan, Tiancai Zhang, Yun Zhang, Kunchi Peng, and Ruining Li Intracavity frequency-doubled and frequency-stabilized cw ring Nd:YAP laser Appl. Opt. 37, 2394(1998)
26 1998 Kunchi Peng, Qing Pan, Hai Wang, Yun Zhang, Hong Su, and Changde Xie Generation of two-mode quadrature-phase squeezing and intensity-difference squeezing from a cw-NOPO Appl. Phys. B 66, 755(1998)
25 1998 Jiangrui Gao, Fuyun Cui, Chenyang Xue, Changde Xie, and Kunchi Peng Generation and application of twin beams from an optical parametric oscillator including an α-cut KTP crystal  Opt. Lett. 23, 870(1998)
24 1997 K. Kasai, Jiangrui Gao, and C. Fabre Observation of squeezing using cascaded nonlinearity Europhys. Lett. 40, 25(1997)
23 1997 Qing Pan, Yun Zhang, Tiancai Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Experimental investigation of intensity difference squeezing using Nd:YAP laser as pump source  J. Phys. D 30, 1588(1997)
22 1996 Mengjia Sun, Junmin Wang, Jianming Zhao, and Minqian Li Methylene-blue-sensitized gelatin holograms Appl. Opt. 35, 5776(1996)
21 1996 Kuanshou Zhang, Changde Xie, Ruixiang Guo, Junmin Wang, and Kunchi Peng Laser-diode-pumped cw Nd:MgO:LiNbO3 self-frequency-doubling laser around room temperature Appl. Opt. 35, 3200(1996)
20 1995 F. Marin, A. Bramati, E. Giacobino, Tiancai Zhang, J. Ph. Poizat, J. F. Roch, and P. Grangier Squeezing and Intermode Correlations in Laser Diodes Phys. Rev. Lett. 72, 4606(1995)
19 1995 Tiancai Zhang, J. P. Poizat, P. Grelu, J. F. Roch, P. Grangier, F. Marin, A. Bramati, V. Jost, M. D. Levenson, and E. Giacobino Quantum noise of free-running and externally-stabilized laser diodes Quantum Semiclass. Opt. 7, 601(1995)
18 1995 Jiangrui Gao, Hai Wang, Maoquan Huang, Changde Xie, and Kunchi Peng Intracavity frequency–doubled and stabilized cw ring Nd:YAG laser with a pair of KTP crystals Appl. Opt. 34, 1519(1995)
17 1995 Junxiang Zhang, Changde Xie and Kunchi Peng Interference of squeezed light produced by two independent optical parametric oscillators J. Opt. Soc. Am. B 12, 1769(1995)
16 1995 Maoquan Huang, Kuanshou Zhang, Jinling Zheng, and Yimin Lian Design of concentric ring bi-detectors to obtain directly the curve of frequency discrimination Optics & Laser Technology 27, 327(1995)
15 1994 A. W. Ross, L. K. Smith, Changde Xie, L. H. Thuesen, M. Fink, and H. Wellenstein Desigh of a 90 degree spherical deflection analyzer Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 69, 189(1994)
14 1993 Tiancai Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng Back-action-evading measurement via nondegenerate optical parametric down-conversion in a ring cavity Opt. Commun. 102, 491(1993)
13 1993 Ruining Li, Changde Xie, Junmin Wang, Xiaoyan Liang, Kunchi Peng, and Guanfeng Xu CW Nd:MgO:LiNbO3 Self-Freqency-Doubling Laser at Room Temperature IEEE Journal of Quantum Electronics. 29, 2419(1993)
12 1992 Z. Y. Ou, S. F. Pereira, J. Kimble, and Kunchi Peng Realization of the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox for Continuous Variables Phys. Rev. Lett. 68, 3663(1992)
11 1992 Ruining Li, Tiancai Zhang, Shaozheng Jin, Changde Xie, Kunchi Peng, Yuekui Wang, and Pin Yang Experimental investigation of the thermo-optical nonlinearity of solutions of synthesized rare-earth complexes Optical and Quantum Electronics.  24, 611(1992)
10 1991 Jianzhong Ma, Kunchi Peng, and YongKai Huang On the determination of the statical properties of energy levels by level dynamics Phys. Lett. A 152, 329(1991)
9 1990 S. F. Pereira, Kunchi Peng, and J. Kimble Squeezed state generation and nonclassical corrlations in nondegenerate parametric down conversion Coherence and Quantum Optics (Plenum Press, New York, USA, 1990)
8 1990 Changde Xie, Jiangrui Gao, Yimin Lian, Xiaoping Yang, and Kunchi Peng Increasing Absorption Optical Bistability Operating in the Front Surface Layer of High Absorption Samples Appl. Phys. B 51, 215(1990)
7 1989 Shaozheng Jin and Kunchi Peng Instability properties of the optical field in coherent-drivng intracavity second-harmonic generation Journal of Modern Optics 8, 1133(1989) 
6 1987 Changde Xie, Dongdong Wu, Jiangrui Gao, and Kunchi Peng Experimental observation of optical bistability based on self-defocusing Optical and Quantum Electronics.  19, 268(1987)
5 1985 Kunchi Peng, Lingan Wu, and H. J. Kimble Frequency-stabilized Nd:YAG laser with high output power Appl. Opt. 24, 938(1985)
4 1984 Changde Xie, M. Fink, and D. A. kohl Basis set dependence of ab initio SCF elastic, Born, eletron scattering cross sections for C2H4 J. Chem. Phys. 81, 1940(1984)
3 1983 D. Bloch, R. K. Raj, Kunchi Peng, and M. Ducloy DOPPLER-FREE CONJUGATE EMISSION IN RESONANT GAS MEDIA : LINESHAPE, POLARIZATION PROPERTIES AND SATURATION Journal De Physique C2-101(1983)
2 1982 D. Bloch, R. K. Raj, Kunchi Peng, and M. Ducloy Dispersive Character and Directional Anisotropy of Saturated Susceptibilities in Resonant Backward Four-Wave Mixing Phys. Rev. Lett. 49, 719(1982)
1 1980 Changde Xie and Kunchi Peng Distributed aperture effect in laser rods with negative lenses: a discussion Appl. Opt. 19, 136(1980)